Forretningsvilkår

Basert på standard utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

 

Disse forretningsvilkår (”Forretningsvilkårene”) er utarbeidet i henhold til Lov om verdipapirhandel (vphl.) med tilhørende forskrifter. Begrep som er definert i vphl. har tilsvarende betydning når de er benyttet i disse vilkår.

 

Selskapets kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg hva angår de investeringstjenester og eventuelle tilknyttede tjenester Selskapet utfører for kunden etter å ha signert kundeavtale eller etter å ha mottak vilkårene inngir ordre, inngår avtaler eller gjennomfører handler med Selskapet.

 

1. Kort om Selskapet

 

1.1. Kontaktinformasjon

SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS

Foretaksregistret:         NO 980 300 609 MVA

Postadresse:                Postboks 5605 Torgarden, 7483 Trondheim

Besøksadresse:            Søndregt. 10 B, Trondheim

Telefon:                       73 87 99 00

E-post:                        post@sb1kapital.no

 

1.2. Selskapet har konsesjon til å yte følgende investeringstjenester:

§  aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt

§  investeringsrådgivning,

 

Selskapet har konsesjon til å yte investeringsrådgivning. Selskapets investeringsrådgivning er ikke å anse som uavhengig etter de betingelser som er oppstilt i lovgivningen.

 

1.3. Tilsynsmyndighet

Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.

 

1.4. Kommunikasjon med Selskapet

Kundens skriftlige henvendelser skal sendes pr e-post, brev eller etter avtale pr SWIFT eller annen elektronisk kommunikasjon til den enhet i Selskapet eller kontaktperson som er rette mottaker. Dersom kunden ikke vet hvem som er rette vedkommende for henvendelsen, må kunden kontakte Selskapet.

 

Kunden kan i kommunikasjon med Selskapet benytte norsk eller engelsk.

 

2. Hva Forretningsvilkårene gjelder

Forretningsvilkårene gjelder for Selskapets investeringstjenester aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Selskapet og kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang.

 

Der kundeforholdet innebærer tjenesten Aktiv Forvaltning skal kunden inngå en særskilt kundeavtale med Selskapet. Avtalen inngås skriftlig eller på annet varig medium. Avtalen skal blant annet inneholde Selskapets og kundens vesentlige rettigheter og forpliktelser, beskrivelse av tjenesten som skal ytes, investeringsmandat, herunder alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse og informasjon om kundeklassifisering. Partenes forpliktelser kan beskrives med henvisninger til andre dokumenter, f.eks. alminnelige forretningsvilkår.

 

Der kundeforholdet innebærer tjenesten investeringsrådgivning skal Selskapet i god tid før det yter investeringsrådgivning opplyse kunden blant annet om det ytes uavhengig investeringsrådgivning eller investeringsrådgivning som ikke er uavhengig, om rådgivningen er basert på en bred eller mer begrenset analyse av forskjellige typer finansielle instrumenter, og om Selskapet vil gi kunden periodisk egnethetsvurdering. I de tilfeller der Selskapet vil gi kunden periodisk egnethetsvurdering skal det inngås kundeavtale med rådgivningskunden, som angir Selskapets og kundens vesentlige rettigheter og forpliktelser.

 

Selskapet er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder.

 

3. Kundeklassifisering

Selskapet har i henhold til vphl plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder. Det er gitt bestemmelser i vphl og forskrifter om hvordan kategoriseringen skal skje.

 

Selskapet vil informere alle kunder om i hvilken kategori de er klassifisert. Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle. Videre har Selskapet i henhold til vphl plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet for kunden (egnethetstest). Klassifiseringen har betydning for omfanget av testen samt for vurderingen av hva som vil utgjøre ”beste utførelse” ved plassering av ordre for kunden, se punkt 6.

 

Den nærmere angivelse av kundens klassifisering følger av forvaltningsavtalen.

 

Kunder klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativer, handler og den rådgivning Selskapet yter. Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde.

 

Kunden kan anmode Selskapet om å endre kundeklassifiseringen. For profesjonelle kunder som ønsker å bli behandlet som ikke-profesjonelle kunder må Selskapet samtykke i dette og avtale om dette må inngås mellom partene. Ikke-profesjonelle kunder som ønsker å bli klassifisert som profesjonelle kunder må oppfylle vilkår som er fastsatt i lovgivningen samt erklære skriftlig at vedkommende forstår følgene av å gi avkall på denne investorbeskyttelsen. Nærmere informasjon om slik omklassifisering og om konsekvensene av dette er beskrevet i dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering " som kan fås ved henvendelse til Selskapet.

 

4. Kundens ansvar for opplysninger gitt Selskapet, fullmakter mv.

For å oppfylle kravet til å "kjenne sine kunder" etter hvitvaskingsregelverket og regelverket i vphl om å foreta egnethetstest, har Selskapet plikt til å innhente og vedlikeholde en rekke opplysninger fra kunder. Innhenting av kundeopplysninger gjøres også for å oppfylle kravene til informasjons som kreves for transaksjonsrapportering og FATCA[1] - og CRS[2]-rapportering i henhold til internasjonale avtale Norge er bundet av.

 

Kunden må ved etablering av forretningsforholdet meddele foretaket personnummer/organisasjonsnummer/LEI-nummer[3], adresse, skatteland, telefonnummer, eventuelle elektroniske adresser samt personer med fullmakt som kan handle på vegne av kunden. Fysiske personer skal oppgi sitt eller sine statsborgerskap.

 

Kunden skal oppgi bankkontoer og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register.

 

Eventuelle endringer i opplysningene skal straks meddeles Selskapet skriftlig.

 

Kunden forplikter seg til å gi Selskapet fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter/ produkter. Slik informasjon er nødvendig for at Selskapet skal kunne handle i kundens beste interesse og gi råd om hvilke finansielle instrumenter det er egnet for kunden å erverve, avhende eller fortsette å eie. Kunden forplikter seg også til å informere Selskapet dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt.

 

Kunden er innforstått med at Selskapet har rett til å foreta egne undersøkelser for å forsikre seg om at innhentede opplysninger er pålitelige. Foretaket er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet er egnet for kunden.

 

Kunden er videre innforstått med at Selskapet må gis tilstrekkelige opplysninger for å kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet/ produktet er egnet for kunden. Dersom Selskapet ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil kunden bli informert om at den aktuelle tjenesten eller instrument ikke kan ytes.

 

Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for den enkelte utførelsesplass som handler gjøres gjennom.

Kunden innestår for at egen handel og oppgjør skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for kundens handel med finansielle instrumenter. Kunden skal etter krav fra Selskapet dokumentere slike tillatelser og fullmakter. Dersom kunden er et utenlandsk foretak, forbeholder Selskapet seg retten til på kundens regning å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om kundens tillatelser og fullmakter til å inngå den aktuelle handel.

 

5. Risiko

Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene, og kan øke eller reduseres i verdi. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

 

Finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter kan ha ulik likviditetsgrad. For de mest likvide finansielle instrumenter er det sannsynlig at man kan omsette instrumentet uten særlig påvirkning på kursen, mens det motsatte kan være tilfelle for mindre likvide finansielle instrumenter. For enkelte instrumenter kan omsetning være krevende å få gjennomført. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter, vises det til dokumentet "Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter". Dette materialet vil bli oversendt kunden forut for Selskapets levering av tjenesten til kunden dersom dette er påkrevd. Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrument og marked.

Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel. Kunden oppfordres til å søke råd hos Selskapet og andre relevante rådgivere, og ved behov, søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tas sin beslutning.

 

Alle handler kunden selv gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Selskapet ved utøvelse av investeringsrådgivning, skjer etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Hvor Selskapet yter investeringsrådgivning påtar Selskapet seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd Selskapet har gitt. Selskapet garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel.

 

Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrument og marked i forbindelse med inngåelse av avtale om investeringstjenesten aktiv forvaltning. For kunder som har inngått avtale om aktiv forvaltning, vil Selskapet med utgangspunkt i Selskapets investeringsmandat som er en del av forvaltningsavtalen, etter eget skjønn beslutte og plassere ordre for porteføljen for kundens regning og risiko. Selskapet garanterer ikke noe bestemt utfall for forvaltningen av kundens portefølje.

 

6. Retningslinjer for plassering av ordre

Selskapet vil søke å sikre kunden best mulig betingelser ved plassering av ordre på vegne av kunden. Selskapet har utarbeidet retningslinjer for plassering av ordre. Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan handelen skal gjennomføres. Ordren vil i så tilfelle utføres i tråd med slik instruksjon.

 

Mer informasjon om retningslinjer for plassering av ordre i finansielle instrumenter finnes i dokumentet "Retningslinjer for ordreplassering".

 

Ved plassering av ordre på vegne av kunden forbeholder Selskapet seg rett til å aggregere denne ordren med tilsvarende ordre på vegne av andre kunder. Aggregering av ordre vil kun finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for kundene. Kunden er imidlertid innforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

 

De til enhver tid gjelden retningslinjer for plassering av ordre vil bli ansatt godkjent av kunden ved inngåelse av kundeavtalen. Kunden har i denne avtalen uttrykkelig samtykket i at Selskapet kan handle finansielle instrumenter for kunden utenom en markedsplass.

 

7. Selskapets rapportering om utførte tjenester og kundens reklamasjon

Selskapet skal gi kunden periodevise skriftlige oversikter over forvaltningen på kundens vegne. Slik oversikt skal gis kunden minimum hver tredje måned.

 

Dersom kunden krever det, skal Selskapet gi kunden informasjon om utførte transaksjoner for hver enkelt transaksjon i porteføljen. Slik informasjon skal inneholde vesentlige opplysninger om transaksjonen og være skriftlig. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig på Selskapets tilpassede internettside.

 

Selskapet skal gi kunden opplysninger som gjør det mulig for kunden å vurdere Selskapets forvaltningsresultat. Opplysningene kan gis i form av et uavhengig mål, for eksempel en referanseindeks, som er tilpasset kundens investeringsmål og de finansielle instrumenter som inngår i kundens portefølje. Nærmere bestemmelser om dette følger av forvaltningsavtalen.

 

Nærmere bestemmelser om rapportering om utførte tjenester, tapsrapportering og øvrige opplysninger fra Selskapet om den diskresjonære forvaltningen følger av forvaltningsavtalen, jf. punkt 2.

 

Kunden skal straks etter mottak av periodisk rapport kontrollere denne, og umiddelbart gi melding til Selskapet dersom kunden vil påberope seg at forvaltningen er utført i strid med investeringsmandatet. Dersom kunden ikke reklamerer uten ugrunnet opphold etter at den periodiske rapporten er mottatt, anses reklamasjonsretten som bortfalt.

 

8. Angrerett

Alt salg av finansielle instrumenter skjer enten fra fast forretningssted eller ved fjernsalg. Ved salg fra fast forretningssted har kunden ikke angrerett. Kunden har heller ikke angrerett ved fjernsalg av finansielle instrumenter. Dette skyldes at verdien på de finansielle instrumentene avhenger av svingninger i finansmarkedene som Selskapet ikke har innflytelse på, og som kan forekomme i angrerettperioden.

9. Reklamasjon mellom Selskapet og kunden

Kunden skal straks etter mottak av periodisk rapport kontrollere denne, og umiddelbart gi melding til Selskapet dersom kunden vil påberope seg at forvaltningen er utført i strid med investeringsmandatet. Dersom kunden ikke reklamerer uten ugrunnet opphold etter at den periodiske rapporten er mottatt, anses reklamasjonsretten som bortfalt.

 

10. Mislighold

Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene bl.a. når:

1.       Levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer innen oppgjørsfristen eller kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene,

2.       Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon,

3.       Kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne.

Selskapet har ved mislighold rett, men ikke plikt til å:

1.       Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet.

2.       Utøve sin sikkerhetsrett.

Selskapet har tilbakeholdsrett i de finansielle instrumenter som Selskapet har kjøpt for kunden.

Dersom kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre - 3 - dager etter oppgjørsfristen kan Selskapet, med mindre annet er skriftlig avtalt, og uten ytterligere varsel, selge de finansielle instrumentene for kundens regning og risiko til dekning av Selskapets krav. Slikt salg skal normalt skje til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Dersom de aktuelle finansielle instrumenter er overført til kundens verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende register for finansielle instrumenter anses kunden å ha frigitt de finansielle instrumentene eller å ha gitt fullmakt til slik frigivelse for gjennomføring av dekningssalget.

3.       Realisere andre aktiva enn de som er omfattet av punkt 2 ovenfor, og kunden anses å ha samtykket i slikt tvangssalg gjennom uavhengig megler,

4.       Stenge alle posisjoner som er gjenstand for sikkerhetsstillelse og/eller marginberegning,

5.       Benytte til motregning samtlige av Selskapets tilgodehavende mot kunden fra andre finansielle instrumenter og eller tjenester herunder krav på kurtasje, utlegg for skatter og avgifter, krav på renter mv. og utgifter eller tap som følge av kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor Selskapet, overfor ethvert tilgodehavende kunden har mot Selskapet på misligholdstidspunktet - enten kravene er i samme eller ulik valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs på misligholdstidspunktet.

6.       Gjennomføre for kundens regning og risiko hva Selskapet anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av kunden, herunder reversering av transaksjoner.

7.       Umiddelbart foreta dekningskjøp eller innlån av finansielle instrumenter for kundens regning og risiko for å oppfylle sine leveringsforpliktelser overfor sin motpart, dersom kunden ikke leverer avtalt ytelse eller beløp, herunder ikke leverer de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til Selskapet.

8.       Kreve dekket alle kostnader og tap Selskapet er blitt påført som følge av kundens mislighold. Ved transaksjoner som følge av kundens mislighold eller forventede mislighold bærer kunden risikoen for kurs- eller markedsendringer frem til transaksjonen er gjennomført.

For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser om forventet (antesipert) mislighold, herunder heving ved slikt mislighold.

Ved Selskapets eller kundens mislighold svares rente tilsvarende til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente med mindre annet er særskilt avtalt.

 

11. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva

For handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter henvises til de handelsregler og oppgjørs – eller leveringsbetingelser som er fastsatt i det land eller av det regulerte markedet hvor de finansielle instrumentene er kjøpt eller solgt.

 

Oppbevaring av kundens finansielle instrumenter i utenlandske verdipapirregistre vil effektueres i henhold til lokal rett, noe som normalt innebærer at de finansielle instrumentene registreres på en såkalt "forvalterkonto".

 

Kunden er innforstått med at oppbevaring og handel med finansielle instrumenter i utlandet kan innebære at Selskapet benytter utenlandske banker, meglere og oppgjørsagenter samt oppgjørssentraler mv. Det vil avhenge av regelverket i det aktuelle land hvor de finansielle instrumentene oppbevares og handelen foretas hvordan klientmidler skal behandles og hvordan de enkelte transaksjoner og oppgjør gjennomføres, herunder om det er levering mot betaling. Disse regler vil kunne være forskjellig fra det regelverk som gjelder i Norge. Herunder kan regelverk for mislighold begått av børser, meglere, og oppgjørssentraler mv. være annerledes. Kunden vil selv bære risikoen for egne aktiva overført til disse banker, meglere, agenter, børser, oppgjørssentraler mv., når overføringen skjer for å oppfylle avtale om aktiv forvaltning.

 

12. Utøvelse av eierrett

Kunden skal selv utøve eierrettighetene knyttet til porteføljens beholdning, med mindre Selskapet gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle.

 

Selskapet skal påse:

§  at Kunden godskrives det utbytte eller de renter som utbetales på porteføljens finansielle instrumenter.

§  at Kunden godskrives uttrukne beløp.

§  at Kunden, dersom det gjennomføres en fondsemisjon eller deles ut utbytteaksjer, godskrives disse.

§  at Kunden ved nyemisjoner i porteføljens finansielle instrumenter godskrives tegningsretter og at disse benyttes i den grad Selskapet anser dette for forsvarlig under hensyntagen til retningslinjene for forvaltningen. Selskapet skal realisere overskytende eller ubenyttede tegningsretter.

§  at Kunden ved innløsning, oppkjøp, fusjon eller fisjon godskrives de kontantbeløp som utbetales eller de finansielle instrumenter som utdeles. Det samme gjelder ved eventuell konvertering av et finansielt instrument til et annet.

§  at andre økonomiske eller andre typer rettigheter som tilfaller eieren av porteføljens finansielle instrumenter godskrives Kunden.

 

Kunden er selv ansvarlig for å ivareta sine interesser ved eventuell likvidasjon, gjeldsforhandlinger eller konkurs som berører porteføljens beholdning. Kunden er videre selv ansvarlig for å overholde meldeplikt og flaggeplikt i medhold av vphl. Kapittel 4.

 

13. Godtgjørelse

Selskapets godtgjørelse for tjenestene som ytes til kunder vil være gjenstand for individuell avtale mellom Selskapet og kunden.

 

Kunden vil før gjennomføring av en tjeneste motta nærmere informasjon om betalingsbetingelser og de totale kostnader kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste. Herunder skal det opplyses om provisjoner, gebyrer og alle skatter og avgifter som skal betales via Selskapet. Om kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for beregningen opplyses. I tillegg skal det opplyses om det kan forekomme andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales eller blir pålagt gjennom Selskapet.

 

For nærmere informasjon om Selskapets godtgjørelse, se Selskapets hjemmeside.

 

Foretaket forbeholder seg rett til å gjøre fradrag i kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt i første ledd, samt for eventuelle skatter, omsetningsavgifter o.l.

 

For de tilfeller der handel ikke kommer i stand vil Selskapet ikke kreve godtgjørelse med mindre annet er særskilt avtalt.

 

14. Oppbevaring av kunders aktiva - klientkonti, tilbakeholdsrett og verdipapirfinansiering

Selskapet vil sikre at kundens aktiva holdes adskilt fra Selskapets egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot Selskapets øvrige kreditorer. Kunden vil bli godskrevet renter på sine pengemidler etter Selskapets alminnelige betingelser.

 

Midler som Selskapet oppbevarer på vegne av kunden vil bli innsatt på Selskapets klientkonto i en kredittinstitusjon eller godkjent pengemarkedsfond etter skriftlig samtykke fra kunden. Denne konto kan være samlekonto for midler foretaket oppbevarer på vegne av flere kunder. Dersom kredittinstitusjonen går konkurs, vil kontoen være dekket av reglene om bankenes sikringsfond. For innskudd i kredittinstitusjon som er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil en samlet kundekonto bli erstattet med et beløp på inntil kroner 2.000.000. Kundens dekningsrett vil i slike tilfeller bli tilsvarende redusert. Dersom innskudd skjer i en kredittinstitusjon som ikke er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil dekningen fremgå av reglene for sikringsordningen i det landet kredittinstitusjonen er medlem. Også i dette tilfellet vil dekningsretten kunne bli redusert.

 

Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i VPS eller liknende verdipapirregister, bli overført til kundens konto i dette register. Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert, vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annen depositar. Dersom register, bank eller annen depositar går konkurs, vil kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett.

 

Selskapet påtar seg intet ansvar overfor kunden for de aktiva som er overført til kundekonti hos tredjepart (herunder samlekonti), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Selskapet ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs. For ytterligere informasjon om ansvarsfraskrivelser, se punkt 12.

 

For handel i utenlandske markeder gjelder særskilte regler, jf. punkt 9.

 

Selskapet har sikkerhetsrett eller annen tilbakeholdsrett, herunder motregningsrett, knyttet til kundens finansielle instrumenter eller midler. Nærmere bestemmelser om dette følger av forvaltningsavtalen.

 

Dersom informasjon ikke er gitt på annen måte, vil Selskapet minst én gang i kvartalet sende kunden en oversikt over de aktiva Selskapet oppbevarer på vegne av kunden. Dette gjelder ikke dersom slik informasjon er inntatt i andre periodiske oversikter. Selskapet kan ikke anvende finansielle instrumenter Selskapet oppbevarer på vegne av kunden med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

15. Ansvar og ansvarsfritak

Selskapet er ikke ansvarlig dersom en uegnet tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Selskapet ufullstendige eller uriktige opplysninger, jf. punkt 4.

 

Selskapet påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.

 

Selskapet eller dets ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Selskapet eller dets ansatte har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Selskapet har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Selskapet eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom Selskapet ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden, påtar Selskapet seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

 

Selskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Selskapets kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter.

Selskapet er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor Selskapets kontroll.

 

Begrensninger i Selskapets ansvar utover det som er angitt over, kan følge av særskilt avtale med kunden.

 

16. Tilbakeholdelse av skatter mv.

Ved handel i utenlandske markeder kan Selskapet i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder.

 

Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Selskapet foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales kunden så snart som mulig. Det vil være kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt.

 

17. Interessekonflikter

Selskapet er forpliktet til å treffe egnede forholdsregler for å unngå at det oppstår interessekonflikter mellom Selskapet og kunder, og kunder imellom.

Selskapet har retningslinjer for å håndtere og forebygge interessekonflikter. En summarisk versjon av retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

 

Selskapet har videre en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Selskapets interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Selskapet. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.

 

Dersom interessekonflikter ikke kan unngås eller det foreligger en risiko for at kundens interesser skal bli skadelidende på grunn av en interessekonflikt, vil Selskapet informere kunden om interessekonfliktens generelle karakter og/eller årsaken til interessekonflikten. Dette vil skje før den aktuelle tjenesten gjennomføres.

 

Investeringsrådgivningen er begrenset til de investeringsproduktene SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengige.

 

Det gjøres oppmerksom på at SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS har oppdrag for selskap i SpareBank 1 SMN-konsernet, og at Selskapet også benytter SpareBank 1 Markets som megler og motpart i transaksjoner med finansielle instrumenter. Se for øvrig punkt 15.

 

Dersom Selskapet har en særlig interesse ut over den alminnelige inntjening, vil det bli opplyst om denne interesse.

 

Dette, samt de særskilte taushetspliktsbestemmelser som gjelder, kan medføre at Selskapets ansatte som har kontakt med kunden kan være forhindret fra å benytte eller ikke kjenner til informasjon som foreligger i Selskapet og som kan være relevant for kundens investeringsbeslutninger. I enkelte tilfeller vil kundens kontaktperson(er) i Selskapet ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. Selskapet kan i slike tilfeller ikke begrunne hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

 

18. Forholdet mellom SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS og kunden - Utkontraktering

I samsvar med verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften, som regulerer vilkårene for og saksbehandlingen ved slik utkontraktering, har SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS inngått avtaler om utkontraktering av deler av sin virksomhet til eksterne oppdragstakere. Utkontrakteringen innebærer at det gjennomføres en arbeidsdeling mellom Selskapet og eksterne oppdragstakere, som sikrer at den kompetanse de ulike virksomhetene besitter kan og blir utnyttet på best mulig måte.

 

Utkontrakteringsavtalene omfatter identitetskontroll mv., kontoføring ved kjøp/salg av finansielle instrumenter, samt tekniske og administrative støttefunksjoner.

 

19. Sikkerhetsstillelse

Selskapet er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond i samsvar med vphl.

 

Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde.

 

Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører Selskapet, når slike forhold har forårsaket Selskapets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Selskapets økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til Selskapet.

 

20. Tiltak mot hvitvasking av penger

Ved etablering av kundeforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Selskapet til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til regler som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, slik disse til enhver tid gjelder.

 

Kunden er kjent med at Selskapet er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

 

21. Opplysningsplikt overfor myndigheter og andre

Selskapet vil uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett.

 

Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer.

 

22. Endringer

Selskapet forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Selskapet. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på Selskapets internettside. Endringer vil ikke ha virkning for handler, transaksjoner mv. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene.

 

23. Tolkning

I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang.

 

I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.

 

Vedrørende forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler inngått mellom Selskapet og kunden, se punkt 2.

 

24. Kundeklager

Kunden kan inngi klage til Selskapet. Det bør klart fremgår at det dreier seg om en klage. Selskapets retningslinjer for klagebehandling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

 

Eventuelle klager av alvorligere art bør meddeles skriftlig til klagebehandlingsansvarlig i Selskapet, selv om en innledende kontakt kan skje muntlig. Klagen kan kombineres med krav om økonomisk erstatning dersom kunden har lidt et økonomisk tap på grunn av feilaktig utførelse/håndtering fra Selskapets side. Tap på grunn av negativ verdiutvikling på verdipapirporteføljen som følge av en generell negativ markedsutvikling er ikke gjenstand for økonomisk erstatning.

 

Klagebehandlingsansvarlig hos Selskapet er Compliance Officer, telefon 73 87 99 00, E-post: compliance@sb1kapital.no.

 

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Selskapet i relasjon til sine forpliktelser overfor Selskapet, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er direkte i strid med de aktuelle lover eller regler.

 

25. Lydopptak og annen dokumentasjon

Selskapet foretar lovpålagt lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester og investeringsvirksomhet, eller telefonsamtaler som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester eller utøves investeringsvirksomhet.

 

Selskapet har ikke anledning til å yte investeringstjenester over telefon som ikke er tilkoblet lydopptaksutstyr (herunder mobiltelefon). Lydopptak og annen dokumentasjon vil bli oppbevart av Selskapet.

 

Lydopptak vil bli oppbevart av Selskapet i en periode som samsvarer med gjeldende lovgivning beregnet fra opptaksdag, og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på tidspunkt for samtalen, inngående og utgående telefonnummer og ansatt hos Selskapet som deltok i samtalen.

 

Selskapet kan bli pålagt å utlevere lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

 

Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon ved ytelse av investeringstjenester vil bli oppbevart av Selskapets i en periode som samsvarer med gjeldende rett.

 

Selskapets vil etter forespørsel fra kunden gjøre lydopptak og annen dokumentasjon tilgjengelig for kunden. Kunden kan få nærmere informasjon om fremgangsmåten ved å ta kontakt med Selskapet.

 

 

26. Behandling av personopplysninger

Faktisk leder for Selskapet er behandlingsansvarlig etter Personopplysningsloven.

 

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandling av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler son inngås mellom Selskapet og kunden, fakturering/oppgjør, samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.

 

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

 

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Selskapet foretar og hvilke opplysninger som er registrert. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål.

 

27. Verneting - lovvalg - tvisteløsning

Tvister i forholdet mellom kunden og Selskapet, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Trondheim tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål som har tilknytning til disse forretningsvilkårene fremmes for Trondheim tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av Selskapet ved slikt verneting dersom Selskapet ønsker dette.

 

28. Avslutning av forretningsforholdet

Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet, skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig. Ved avslutning av forretningsforholdet skal Selskapet gjennomføre et sluttoppgjør der Selskapet er berettiget til å motregne i kundens tilgodehavende for Selskapets tilgodehavende, herunder kurtasje, skatter, avgifter, renter mv.  [1] Foreign Account Tax Compliance Act (gjelder amerikanske borgere)
[2] Common Reporting Standard (gjelder innenfor OECD)
[3] Legal Entity Identifier (kun relevant for juridiske personer)