Markedskommentarer november

Markedskommentarer november

Omikron ga foreløpig kortvarig frykt i markedene

Aksjemarkedet

Det så lenge ut til at november ble nok en bra for måned for verdens børser med stadig nye toppnoteringer. Men, som alle har fått med seg, med den nye mutasjonen av koronaviruset kom volatiliteten tilbake i markedene. Vi vet at den nye varianten smitter veldig lett, mens usikkerheten ligger på hvor farlig den nye mutasjonen er, og i hvilken grad vaksinene hjelper.  Frykten er at vi skal gå inn i en ny periode med nye tiltak og nedstengninger, som igjen vil dempe etterspørselen og veksten. Markedsreaksjonene lignet veldig på det vi så under nedstengingen i fjor: fall i oljepris, den norske kronen svekket seg, reiselivsaksjer ble solgt, lange renter falt, IT/vekst aksjer gjorde det bedre enn verdiaksjer og volatiliteten steg.

Verdensindeksen snudde gevinstene fra tidligere i måneden og november endte med ett fall på 1,9 % målt i lokal valuta. Den norske kronen svekket seg imidlertid markant, og målt i norske kroner hadde verdensindeksen en oppgang på 5,2 %. Kronefallet skyldes at oljeprisen falt 16 % fra 83 dollar til 70 dollar per fat nordsjøolje, samt at dollar blir sett på som en trygg havn ved markedsuroligheter. Oslo børs var på det beste opp nesten 4 % i november, men endte måneden med ett fall på 1 %.

 

Rentemarkedet

Gjennom november opplevde vi igjen bekymringer for nye nedstenginger som følge av et økende smittetrykk i en pandemi som ser ut til å vare lengre enn vi liker. Da en ny virusvariant ble oppdaget reagerte markedet ganske kraftig med flukt fra risikofylte aktiva til mer såkalte sikre havner. Usikkerheten i markedet påvirker nok også verdens sentralbanker. Nedstengte samfunn kan bremse økonomisk vekst, og i tillegg kan den forsterke faren for mer langvarig inflasjon som følge av problemer i verdikjedene. Spørsmålet om når det blir mest riktig å stramme til pengepolitikken kan dermed bli krevende. Her hjemme har rentene ute på kurven falt noe, men det prises fortsatt inn renteøkninger i det korte bildet. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR stiger og beveger seg fra 0,74% til 0,83%. 2 års swap rente har kommet ned fra 1,57% til 1,40%, mens 10 års swap rente synker fra 1,94% til 1,70%. Med økt usikkerhet og fallende oljepris har NOK svekket seg gjennom måneden; EURNOK beveger seg fra 9,75 til 10,25. USDNOK stiger fra 8,44 til 9,05 ved månedsslutt. 

Kredittpåslagene er kommet noe ut i det siste. Fondsobligasjonene hos de største bankene har nå omtrent 20 rentepunkter høyere kredittpåslag enn ved inngangen til november. Tilsvarende tall for ansvarlig lån og seniorlån er henholdsvis om lag 13 og 4 rentepunkter. Norges Bank har i sin siste stresstest av bankene testet et dramatisk markedsbilde der prisene på bolig faller 26% og prisene på næringseiendom faller 48%. Med slike fall vil de fleste bankene oppleve betydelige tap, men den gjennomsnittlige banken vil ikke oppleve tap på hovedstolen av hybridkapitalen. Per i dag er bankene svært solide med god inntjening og lave tap. Også i høyrentemarkedet kom kredittpåslagene ut, og aller mest i bransjene som blir hardest rammet av ny nedstenging som reiseliv og luftfart.