Markedskommentarer oktober

Markedskommentarer oktober

Aksje- og rentekommentarer for oktober 2021

Aksjemarkedet

De urolighetene vi så i aksjemarkedet i september ble byttet ut med eufori i oktober. Mens verdensindeksen hadde årets svakeste måned i september med fall på 3,4 %, ble oktober årets sterkeste måned med oppgang på 4,7 %, målt i lokal valuta.  Den norske kronen styrket seg imidlertid markant mot de andre valutaene, slik at målt i norske kroner ble avkastningen på verdensindeksen «bare» på 0,6 %. Som ofte før var de amerikanske indeksene i førersetet med 7 % oppgang. En stor bidragsyter til det sterke aksjemarkedet er at selskapene fortsatt leverer gode resultater. Rapporteringssesongen er godt i gang, og selv om mange selskap og sektorer melder om utfordringer knyttet til flaskehalser, har det i sum vært levert bedre tall for tredje kvartal enn hva konsensus av analytikerne forventet på forhånd.

Oslo Børs steg 2,5 %, og var således ikke blant de sprekeste børsene i oktober. Dette på tross av at oljeprisen fortsatte himmelferden med 7 % oppgang også denne måneden. Bakgrunnen for at Oslo Børs ikke holdt følge med de andre børsene må sees i sammenheng med at børsen gikk mot strømmen forrige måned. I tillegg hadde tungvekterne Equinor og Telenor negative kursreaksjoner etter å ha lagt frem tallene sine for tredje kvartal. Equinor leverte som forventet kanontall, men utenlandske investorer solgte aksjen på høyere forventet skattekostnad fremover.

 

Rentemarkedet

Forbrukerne etterspør nå mer enn hva produsentene klarer å produsere. Dermed stiger prisene og inflasjonen skyter fart. Verdens sentralbanker har lenge vært klar på at denne prisstigningen er midlertidig i kjølvannet av pandemien, men vi ser nå en mer utbredt holdning og oppfatning at denne situasjonen kan bli mer langvarig. Markedet tolker derfor at sentralbankene kan sette opp rentene raskere enn tidligere, og dermed stiger markedsrentene. I det nordiske obligasjonsmarkedet er majoriteten av obligasjonene priset med flytende renter. Isolert sett er dette positivt for avkastningen på renteinvesteringene. Stiger imidlertid rentene for mye kan det bety utfordringer selskapene å betjene gjeldsforpliktelsene. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR stiger og beveger seg fra 0,58% til 0,74%. 2 års swap rente har kommet opp fra 1,33 % til 1,57 %, mens 10 års swap rente stiger fra 1,88 % til 1,94 %. NOK har styrket seg gjennom måneden; EURNOK beveger seg fra 10,12 til 9,75. USDNOK synker fra 8,74 til 8,44 ved månedsslutt. De lange norske rentene og kronekursen ligger nå nær de nivåene vi hadde før pandemien slo til for fullt.

Kredittpåslagene i det norske høyrentemarkedet holder seg stabile. Det er høy aktivitet i nye utstedelser, og det er fortsatt en attraktiv prising sammenlignet med tilsvarende internasjonalt marked. Kredittpåslagene for ansvarlig lån for norske banker økte med om lag 7 rentepunkter, mens seniorlånene holdt seg stabile. For fondsobligasjoner steg kredittpåslagene med omtrent 6 rentepunkter. Avkastningen holdt seg imidlertid stabil som følge av økningene i referanserentene. Økningene i kredittpåslagene kommer ikke som en følge av svakere resultater fra bankene, men en mindre reprising fra historisk sett svært lave nivåer.