Markedskommentarer september

Markedskommentarer september

Aksje- og rentekommentarer for september 2021

Aksjemarkedet

Høstmånedene har rykte på seg for å være urolige for aksjemarkedene. Således levde september 2021 opp til forventningene med børsfall og nervøse investorer. Etter å ha steget syv måneder på rad, kunne vi notere ett fall på 3,4 % for verdensindeksen i september. Investorene har nok av bekymringer som kan forklare urolighetene på børsene: Blir Evergrande Kinas Lehman Brothers? Starter FED tapering allerede i år? Er høy inflasjon vedvarende eller midlertidig? Har vi nådd veksttoppen?  Vil global energikrise føre til galopperende olje og gasspriser? Vil USA klare å øke gjeldstaket? På toppen av alt dette er også prisingen av aksjer på historisk høye nivåer. Vekstaksjene var de som falt mest etter at «tiåringen» i USA har snudd oppover igjen. Verdiaksjene med finans og energi-aksjer i spissen var de sektorene som gjorde det best, på samme måte som vi så tidligere i år når lange renter steg.

Oslo børs gikk mot strømmen og steg 1,9 % i september. Grunnen er at børsen har ett stort innslag av energi og finansaksjer. Finansaksjer steg med økende renteforventninger, mens energiaksjene fikk drahjelp av stigende gass og oljepriser.

Rentemarkedet

Norges Bank hevet som ventet styringsrenten fra 0 % til 0,25 %. Nå ser de for seg å komme tilbake til en styringsrente på 1,5 % i
2. eller 3. kvartal 2023. Dette er 1 år tidligere enn synet de hadde så sent som i sommer. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har steget og beveger seg fra 0,42 % til 0,58 %. 2 års swap rente har kommet opp fra 1,11 % til 1,33 %, mens 10 års swap rente stiger fra 1,56 % til 1,88 %. NOK har styrket seg mot EUR gjennom måneden; EURNOK beveger seg fra 10,26 til 10,12. Det er motsatt mot USD; USDNOK stiger fra 8,69 til 8,74 ved månedsslutt. Forklaringen på dette er hovedsakelig at USD styrker seg som følge av dårligere stemning i aksjemarkedene, mens NOK holder seg sterk som følge av oppgangen i oljeprisen. Det er ikke unormalt at aksjemarkedet og oljemarkedet beveger seg i ulik retning, men det er relativt sjelden vi ser at kronen holder seg sterk når usikkerheten i aksjemarkedet øker. En årsak til dette er at rentebunnen er passert, og verdens sentralbanker er i ferd med å øke rentene. Norges Bank er tidlig ute, og markedet ser for seg et høyere rentenivå i Norge enn de fleste andre vestlige økonomier – noe som øker attraktiviteten til kronen.

Flesteparten av de større bankene har nå varslet at de vil sette opp sine utlånsrenter med virkning fra midten av november. Vi forventer ikke at innskuddsrentene øker like mye, og dermed ligger forholdene til rette for økte rentemarginer for bankene. Det er varslet ytterligere renteøkninger fremover, og da kan differansen mellom innskudds- og utlånsrenter øke mer. Kredittpåslagene for norske banker er for tiden stabile, og vi forventer ikke store endringer i prisbildet i tiden fremover. Det er god aktivitet og likviditet både for seniorlån, ansvarlig lån og fondsobligasjoner. Det er også god aktivitet i høyrentemarkedet, og også her holder kredittpåslagene seg stabile.