Markedskommentarer

Markedskommentarer

Detaljhandelen holder stand

Vi har påpekt at realøkonomien har svekket seg siden starten av 2018, og vi opplever stadig fallende vekstrater i mange viktige parametere. Det er imidlertid en svært viktig del av økonomien som fortsatt holder rimelig grei stand. Detaljhandelen utgjør omtrent 2/3 av BNP i de fleste større økonomien. Noe høyere i USA, og noen lavere i Kina. Vi snakker altså om den desidert viktigste komponenten i BNP. For de etablerte økonomien ligger veksten i detaljhandelen omtrent på gjennomsnittet siden 1980 og i realtermer mellom 1,0 og 1,5%. Da historien inneholder en del  resesjoner kan vi konkludere at veksttakten nå er lavere enn normalt i oppgangstider og de 2,0-3,0% vi lå på i 2017-2018. Uansett detaljhandelen har til tross for at veksttakten har falt noe holdt seg på et høyt nivå, og hvorfor skulle den ikke det? Arbeidsledigheten er lav, sentralbankene stimulerer med lave renter og noen land gir i tillegg skatteletter. Totalt sett har veksten i den disponible inntekten vært god. I realtermer har den på global basis ligget på mellom 1,5% og 2,0% de siste 4-5 årene i henhold til en indeks fra Federal Reserve Bank of Dallas. Når som nevnt i tillegg rentenivået har blitt holdt nede har det resultert i økende gjeld blant husholdningene. Totalen er mye penger å rutte med og trygghet mht egen finansiell stilling gjennom et godt arbeidsmarked. Dette ser vi også gjennom å observere tilliten konsumentene har til egen økonomi.

Både nåsituasjonen og framtiden har vært vurdert til å være over gjennomsnittlige nivå. Med et slikt bakteppe er det bare naturlig at det private forbruket har holdt seg greit oppe. Vi tror at selv om tilliten, spesielt til hva som skjer rundt neste sving (3-6 mnd fram), har falt noe, så vil ikke konsumentene miste viljen og evnen til å holde forbruket opp på dagens ledighetsnivå. Det innebærer at vi først må se endringer i ledighetsratene før konsumentene kaster kortene. Selv om de første kanarifuglene ligger i bunnen av buret og vi således har sett det første tegnene på at arbeidsmarkedet begynner å bremse opp i enkelte land og regioner kommer det til å ta noen kvartal før ledighetsratene faktisk begynner å stige. Våre kanarifugler for det  amerikanske arbeidsmarkedet er blant annet en markant økning i indeksen hvor konsumenter vurderer hvor vanskelig det er å få jobb. Merk her at nivået fortsatt er lavt.

Videre ser vi at enkelte deler av arbeidsstokken merker dette bedre enn andre, og konsumenttilliten blant lavlønnede og unge har forverret seg markant de siste månedene. Dette er typisk grupper som i mindre grad drar nytte av det sterke aksjemarkedet, som nok er en medvirkende årsak til den sterke tilliten totalt sett. For Europa sin del er industrien som kjent en viktig næring, og nå når industrien viser fallende aktivitet de siste 12 månedene vil det medføre fallende sysselsetting.