Implementering

Når en finansstrategi er etablert, og rammer for en dynamisk tilnærming til aktivaklassene satt, skal investeringene gjennomføres. Når man skal oppnå ønsket eksponering, enten det er i for eksempel aksje- eller obligasjonsmarkedet, står man ovenfor flere alternativer. Vi investerer på vegne av våre kunde både direkte i enkeltaksjer, via aktive og passive fond. Det gjør at vi må foreta etiske vurderinger av både enkeltselskaper og leverandører av fond.

Det er forskjellige egenskaper i hver kategori, noe som gjør at det ikke finnes et svar som er riktig for alle investorer. Som kunde i SpareBank 1 Kapitalforvaltning kan man i utgangspunktet selv velge hvilke typer verdipapirer man ønsker brukt i porteføljen. Samtidig, vil valgene også kunne bli påvirket av størrelsen på forvaltningskapitalen. Dette er hovedsakelig med bakgrunn i at antall verdipapirer i porteføljen vil være forskjellig avhengig av hvilke løsninger man velger. Jo flere verdipapirer å spre investeringer utover, jo høyere forvaltningskapital kreves. I teksten under kan du lese mer om forskjellige typer verdipapirer som benyttes i SpareBank 1 Kapitalforvaltning sine porteføljer, og vi oppfordrer til å ta kontakt for mer utdypende informasjon.

1. Investeringer i ETF'er / børsnoterte fond.


Børsnoterte fond, gjerne kalt ETF'er (Exchange Traded Funds), er verdipapirfond som omsettes direkte på børs på samme måte som aksjer i børsnoterte selskaper. Dette innebærer at fondene prises kontinuerlig, slik som aksjer, og handles via en megler. Børsnoterte fond følger ofte en index. Det vil si at kursutviklingen speiler den indeksen det er satt til å følge. Forvaltningskostnadene på slike ETF'er er vanligvis vesentlig lavere enn tradisjonelle fond. Lav pris, avkastning på linje med markedet, og god likviditet er noen av faktorene som gjør at ETF'er har vokst veldig i popularitet de senere år. Som kunde i SpareBank 1 Kapitalforvaltning kan man velge å oppnå eksponeringen i markedet gjennom ETF'er. Minimum forvaltningskapital må være over kr. 100.000 for å benytte ETF'er i porteføljen.

2. Investeringer i tradisjonelle aktivt forvaltede fond.


Tradisjonelle fond kjennetegnes ved at en forvalter gjerne søker å skape en meravkastning i forhold til en referanseindeks gjennom å ta aktive valg i porteføljen. Det finnes veldig mange forvaltere der ute som tilbyr mange ulike fond, men gjerne med forskjellig investeringsfilosofi og tilnærming til hvordan man skal skape en best mulig meravkastning over tid. Disse fondene er gjerne noe dyrere enn ETF'er, men gir en mulighet til å kunne skape en høyere avkastning enn en underliggende refereanseindeks. Som kunde i SpareBank 1 Kapitalforvaltning kan man velge å oppnå eksponering i markedet gjennom investeringer i aktivt forvaltede fond. SpareBank 1 Kapitalforvaltning vil da benytte egne fondsanalyser til å identifisere de fondene vi mener best representerer ønsket eksponering. Det er også mange andre faktorer som her blir evaluert, ekspempelvis kostnader, historisk avkastning, investeringsfilosfi. Minimum forvaltningskapital må være over kr. 1.000.000 for å benytte aktivt forvaltede fond i porteføljen.

3. Direkte investeringer i verdipapirer.


SpareBank 1 Kapitalforvaltning følger også selskapene på Oslo Børs tett. Dersom ønskelig, kan SpareBank 1 Kapitalforvaltning forvalte eksponeringen i Norske aksjer via direkte investeringer i børsnoterte selskaper. Vi vil da videre søke å identifisere selskaper som vil bidra til å skape en meravkastning utover hovedindeksen (OSEBX) ved Oslo Børs, som er vår referanseindeks. Dersom man velger direkte investeringer vil det bli opprettet en portefølje med ca 30 aksjer, noe som gjør at minimumsinnskuddet for å investere direkte blir vesentlig høyere enn for fondsløsningene. Minimum forvaltningskapital må være over kr. 30.000.000 for å direkte investere i aksjer.


Etiske vurderinger

Når det gjelder valg av forvaltere så evaluerer den enkelte forvalters prosesser i forbindelse med ESG. Her erkjenner vi at det kan være flere veier som kan være gode, og dette er en relativt ung problemstilling hvor det ennå ikke er etablert en standard. Det får vi bekreftet gjennom presentasjoner av metodikken fra de enkelte fondsleverandørene. Noen bruker NBIM (Norges Bank Investment Management) sin liste og ekskluderer i henhold til denne, mens andre ønsker å påvirke også selskaper som scorer lavt på enkelte kriterier via bruke stemmeretten. Det er svært vanskelig å finne systemer som objektivt hensyntar disse problemene fult ut, og vi har utfordringer med å kunne si at den ene leverandøren har en bedre metodikk enn den andre. Vi har imidlertid kontroll på at alle våre leverandører har et bevist forhold til problemstillingen.

I tillegg har vi med jevne mellomrom en total gjennomlysning av våre porteføljer opp mot NBIM sin eksklusjonslisten for å ha kontroll på den totale eksponeringen som "bryter" med denne listen. For tiden følger alle våre kunder eksklusjonslisten til NBIM.

Passive fond (indeks-fond) er av natur indifferent til disse aspektene, og det er derfor innimellom utfordrende å finne passive fond som dekker det investeringsuniverset vi er interessert i. Her vil vi i første rekke søke å oppnå den ønskede eksponeringen gjennom fond som forvaltes etisk, men i den grad det ikke er tilgjengelig kan vi investere i passive fond uten noen klar etisk profil

Når det gjelder investeringer i enkeltaksjer følger vi her NBIM's ekskluderingsliste.

Da vi er en diskresjonær forvalter kan mandatet til hver enkelt kunde spesialtilpasses i den retning kunden selv ønsker, for eksempel ved eksklusjon av spesielle sektorer, enkelteltselskaper eller enkelte forvaltere.