Strategi

Man opplever ofte at det er liten sammenheng mellom den tiden man bruker på en beslutning og viktigheten av denne (hverdagseksempel, bolig vs ny bil…). Vi i SpareBank 1 Kapitalforvaltning har kommet til den erkjennelsen at det som virkelig betyr noe for risikoen og forventet avkastning i en portefølje er hvilke aktivaklasser man er investert i, og vi bruker derfor svært mye av vår tid og våre ressurser på å sørge for at våre kunder er investert i riktige aktivaklasser.

Empiriske analyser viser at så mye som 90-95% av forskjellen i avkastningen til et utvalg amerikanske pensjonskasser kan forklares av den enkelte pensjonskassens strategiske allokering. Selv om denne analysen ikke nødvendigvis er direkte overførbar til alle kunder, gir den ganske sterke indikasjoner på hva som er den viktigste avklaringen i forbindelse med kapitalforvaltningen. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har tatt hensyn til denne kunnskapen og de aller fleste av våre mandater er allokeringsporteføljer, dvs. mandat som har en kombinasjon av flere aktivaklasser. Gjennom riktig kombinasjon av aktivaklassene kan man konstruere en portefølje med en risikoprofil som er tilpasset den enkelte kunden. Arbeidet ligger videre i å maksimere avkastningen til kunden gitt en avtalt akseptabel risiko.

Tanken rundt spredning av investeringene og at det er mulig å skreddersy en portefølje til den enkelte kundes risikoprofil har vært brukt av profesjonelle investorer som f.eks pensjonskasser i lang tid, men vi i SpareBank 1 Kapitalforvaltning er av den oppfatning at også andre typer investorer er tjent med denne tankegangen. Enhver investor er tjent med forutsigbarhet i sin forvaltning.

Risiko

Dessverre eksisterer det i finansmarkedet, som i verden for øvrig, ingen gratis lunsj. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. Porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men SpareBank 1 Kapitalforvaltning vil naturlig nok ikke tilby mandat/tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte porteføljene forsøker vi å tegne et bilde av hvordan en tilsvarende portefølje historisk har utviklet seg i spesielt gode- og spesielt dårlige perioder i markedet. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge i fremtiden, da vi ikke kan være sikker på at fremtidige positive og negative perioder vil gjenta seg på lik måte, men kun som en illustrasjon.

Investeringer i aksjemarkedet og kapitalmarkedet for øvrig er alltid forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger, både opp og ned, i verdipapirets verdi. Basisvaluta for rapporteringen er norske kroner. For evt. utenlandske plasseringer vil det medføre en valutarisiko. Det gjøres oppmerksom på at investeringer i aksjemarkedet er et langsiktig investeringsalternativ, og det anbefales som et minimum en investeringsperiode på 5 år. Historikk viser at tidsperspektivet påvirker risikoen forbundet med en investering. Kortere investeringshorisont øker risikoen for tap. Lengre investeringshorisont enn 5 år reduserer risikoen for tap. I forbindelse med klassifiseringen av porteføljene er det tatt utgangspunkt i den strategiske vektingen. Denne kategoriseringen er gjort av SpareBank 1 Kapitalforvaltning ved at historiske svingninger er målt i form av standardavvik i de sammensatte indeksene og sammenlignet med relevante alternativer. Alle plasseringer i kapitalmarkedet kan sies å ha betydelig risiko for tap, og i ekstreme situasjoner kan store deler av plasseringen gå tapt.

For å bestemme hvor hver enkel portefølje skal plasseres på risikoskalaen har vi tatt utgangspunkt i historien. For noen av mandatene er det benyttet historikken til referanseindeksen, mens for andre har vi benyttet historikk, eller proforma historikk til våre mandat. Der de overnevnte metoder ikke gir et godt nok bilde, har vi benyttet en sammensetning som vi mener gir et godt bilde av risikoen i det enkelte mandat. Det er her viktig å være klar over at den historiske utviklingen ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning. Selv om risiko ofte blir kommunisert som en forventning med et gitt utfallsrom, er det langsiktige gjennomsnittsbetraktninger. På ethvert tidspunkt eller periode kan det likevel være at det oppnås avkastning som ligger utenfor det forventede intervallet, både positiv og negativ retning.
For en full gjennomgang av risiko og SpareBank 1 Kapitalforvaltnings tjenestespekter, ta kontakt med din rådgiver eller SpareBank 1 Kapitalforvaltning.