Forretningsvilkår

Basert på standard utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Disse forretningsvilkår (”Forretningsvilkårene”) er utarbeidet i henhold til Lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter. Begrep som er definert i vphl har tilsvarende betydning når de er benyttet i disse vilkår.

Selskapets kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg hva angår de investeringstjenester og eventuelle tilknyttede tjenester Selskapet utfører for kunden etter mottagelsen av vilkårene.

1. Kort om Selskapet

1.1. Kontaktinformasjon
SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS
Foretaksregistret: NO 980 300 609 MVA
Postadresse: Postboks 5605 Sluppen, 7483 Trondheim
Besøksadresse: Søndregt. 10 B, Trondheim
Telefon: 73 87 99 00
E-post: post@sb1kapital.no

1.2. Selskapet har konsesjon til å yte følgende investeringstjenester:

  • aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt
  • investeringsrådgivning

Selskapets konsesjon er gitt med hjemmel i Lov om verdipapirhandel (vphl).

1.3. Tilsynsmyndighet
Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.

2. Hva Forretningsvilkårene gjelder
Forretningsvilkårene gjelder for Selskapets investeringstjenester aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Selskapet og kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang.

I tillegg til ovennevnte vil tjenestene som nevnt i punkt 1.2 kunne være regulert av, verdipapirregisterloven, Lov om regulerte markeder (Børsloven), aksjelovene, kjøpsloven, avtaleloven, angrerettloven og annen relevant lovgivning.

Der kundeforholdet innebærer tjenesten Aktiv Forvaltning skal kunden inngå en særskilt kundeavtale med Selskapet. Avtalen inngås skriftlig eller på annet varig medium. Avtalen skal inneholde Selskapets og kundens vesentlige rettigheter og forpliktelser, herunder alminnelige forretningsvilkår og informasjon om kundeklassifisering. Partenes forpliktelser kan beskrives med henvisninger til andre dokumenter, f.eks. alminnelige forretningsvilkår.

Der kundeforholdet innebærer tjenesten investeringsrådgivning og kunden er klassifisert som ikke-profesjonell skal Selskapet opplyse kunden om de vilkår som gjelder for ytelsen av tjenesten Investeringsrådgivning i god tid før tjenesten ytes, med mindre avtalen etter ønske fra kunden ble inngått ved bruk av fjernkommunikasjon som forhindret Selskapet i å gi informasjonen tidligere. Opplysningene skal gis skriftlig eller på en internettside dersom kunden samtykker til dette og de øvrige betingelsene i verdipapirhandelloven vedrørende levering av informasjon til kunder via internettsider er oppfylt.

Selskapet er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder.

3. Kundeklassifisering
Selskapet har i henhold til vphl plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder. Det er gitt bestemmelser i vphl og forskrifter om hvordan kategoriseringen skal skje.

Selskapet vil informere alle kunder om i hvilken kategori de er klassifisert. Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle. Videre har Selskapet i henhold til vphl plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet for kunden (egnethetstest). Klassifiseringen har betydning for omfanget av testen samt for vurderingen av hva som vil utgjøre ”beste utførelse” ved plassering av ordre for kunden, se punkt 6.

Den nærmere angivelse av kundens klassifisering følger av forvaltningsavtalen.

Forretningsvilkårene gjelder for kunder klassifisert som profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. Kunder klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativer, handler og den rådgivning Selskapet yter. Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde.

Kunden kan anmode Selskapet om å endre kundeklassifiseringen. Informasjon om slik omklassifisering og om konsekvensene av dette er nærmere beskrevet i dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering.pdf".

4. Kundens ansvar for opplysninger gitt Selskapet i forbindelse med gjennomføringen av egnethetstesten
For å oppfylle kravet i vphl om å foreta egnethetstest, har Selskapet plikt til å innhente opplysninger fra kunder. Kunden forplikter seg til å gi Selskapet fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter/ produkter. Kunden forplikter seg også til å informere Selskapet dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt.

Kunden er innforstått med at Selskapet er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet er egnet for kunden. Kunden er videre innforstått med at Selskapet må gis tilstrekkelige opplysninger for å kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet/ produktet er egnet for kunden. Dersom Selskapet ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil kunden bli informert om at den aktuelle tjenesten eller instrument ikke kan ytes.

5. Risiko
Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter, vises det til dokumentet "Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter.pdf".

Alle handler kunden selv gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Selskapet ved utøvelse av investeringsrådgivning, skjer etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Hvor Selskapet yter investeringsrådgivning påtar Selskapet seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd Selskapet har gitt. Selskapet garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel.

Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrument og marked i forbindelse med inngåelse av avtale om investeringstjenesten aktiv forvaltning. For kunder som har inngått avtale om aktiv forvaltning, vil Selskapet med utgangspunkt i Selskapets investeringsmandat som er en del av forvaltningsavtalen, etter eget skjønn beslutte og plassere ordre for porteføljen for kundens regning og risiko. Selskapet garanterer ikke noe bestemt utfall for forvaltningen av kundens portefølje.

6. Retningslinjer for plassering av ordre
Selskapet vil søke å sikre kunden best mulig betingelser ved plassering av ordre på vegne av kunden. Selskapet har utarbeidet retningslinjer for plassering av ordre. Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan handelen skal gjennomføres. Ordren vil i så tilfelle utføres i tråd med slik instruksjon.

Mer informasjon om retningslinjer for plassering av ordre i finansielle instrumenter finnes i dokumentet "Retningslinjer for ordreplassering.pdf".

Ved plassering av ordre på vegne av kunden forbeholder Selskapet seg rett til å aggregere denne ordren med tilsvarende ordre på vegne av andre kunder.

7. Selskapets rapportering om utførte tjenester og kundens reklamasjon
Selskapet skal gi kunden periodevise skriftlige oversikter over forvaltningen på kundens vegne. For ikke-profesjonelle kunder skal det gis en slik oversikt hver sjette måned, med mindre kunden ber om at oversikten gis hver tredje måned. Rapportering til kunden iht. inngått forvaltningsavtale vil bare skje direkte til kunden, det vil for foretak si til adresse oppgitt i Foretaksregisteret og for privatpersoner privat adresse, samt kundens egne elektroniske adresser (både foretaks og privatkundes). Eventuell videreformidling til andre vil kunden selv måtte forestå. 

Dersom kunden krever det, skal Selskapet gi kunden informasjon om utførte transaksjoner for hver enkelt transaksjon i porteføljen. Slik informasjon skal inneholde vesentlige opplysninger om transaksjonen og være skriftlig. Der kunden er ikke-profesjonelle skal informasjonen inneholde opplysninger som nevnt i verdipapirforskriften § 10-21 sjette ledd. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig på Selskapets tilpassede internettside.

Selskapet skal gi kunden opplysninger som gjør det mulig for kunden å vurdere Selskapets forvaltningsresultat. Opplysningene kan gis i form av et uavhengig mål, for eksempel en referanseindeks, som er tilpasset kundens investeringsmål og de finansielle instrumenter som inngår i kundens portefølje. Nærmere bestemmelser om dette følger av forvaltningsavtalen.

Nærmere bestemmelser om rapportering om utførte tjenester, tapsrapportering og øvrige opplysninger fra Selskapet om den diskresjonære forvaltningen følger av forvaltningsavtalen, jf. punkt 2.

Kunden skal straks etter mottak av periodisk rapport kontrollere denne, og umiddelbart gi melding til Selskapet dersom kunden vil påberope seg at forvaltningen er utført i strid med investeringsmandatet. Dersom kunden ikke reklamerer uten ugrunnet opphold etter at den periodiske rapporten er mottatt, anses reklamasjonsretten som bortfalt.

8. Angrerett
Ved handel i finansielle instrumenter er det ikke angrerett etter angrerettloven.

9. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva
Ved handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter kan det gjelde avvikende handelsregler, samt oppgjørs- og leveringsbetingelser.

Oppbevaring av kundens finansielle instrumenter i utenlandske verdipapirregistre vil effektueres i henhold til lokal rett, noe som normalt innebærer at de finansielle instrumentene registreres på en såkalt "forvalterkonto".

Kunden er innforstått med at oppbevaring og handel med finansielle instrumenter i utlandet kan innebære at Selskapet benytter utenlandske banker, meglere og oppgjørsagenter samt oppgjørssentraler mv. Det vil avhenge av regelverket i det aktuelle land hvor de finansielle instrumentene oppbevares og handelen foretas hvordan klientmidler skal behandles og hvordan de enkelte transaksjoner og oppgjør gjennomføres, herunder om det er levering mot betaling. Disse regler vil kunne være forskjellig fra det regelverk som gjelder i Norge. Herunder kan regelverk for mislighold begått av børser, meglere, og oppgjørssentraler mv. være annerledes. Kunden vil selv bære risikoen for egne aktiva overført til disse banker, meglere, agenter, børser, oppgjørssentraler mv., når overføringen skjer for å oppfylle avtale om aktiv forvaltning.

10. Utøvelse av eierrett
Kunden skal selv utøve eierrettighetene knyttet til porteføljens beholdning, med mindre Selskapet gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle.

Selskapet skal påse:

  • at Kunden godskrives det utbytte eller de renter som utbetales på porteføljens finansielle instrumenter.
  • at Kunden godskrives uttrukne beløp.
  •  at Kunden, dersom det gjennomføres en fondsemisjon eller deles ut utbytteaksjer, godskrives disse.
  • at Kunden ved nyemisjoner i porteføljens finansielle instrumenter godskrives tegningsretter og at disse benyttes i den grad Selskapet anser dette for forsvarlig under hensyntagen til retningslinjene for forvaltningen. Selskapet skal realisere overskytende eller ubenyttede tegningsretter.
  •  at Kunden ved innløsning, oppkjøp, fusjon eller fisjon godskrives de kontantbeløp som utbetales eller de finansielle instrumenter som utdeles. Det samme gjelder ved eventuell konvertering av et finansielt instrument til et annet.
  • at andre økonomiske eller andre typer rettigheter som tilfaller eieren av porteføljens finansielle instrumenter godskrives Kunden.

Kunden er selv ansvarlig for å ivareta sine interesser ved eventuell likvidasjon, gjeldsforhandlinger eller konkurs som berører porteføljens beholdning. Kunden er videre selv ansvarlig for å overholde meldeplikt og flaggeplikt i medhold av vphl kapittel 4.

11. Oppbevaring av kunders aktiva - klientkonti, tilbakeholdsrett og verdipapirfinansiering
Selskapet vil sikre at kundens aktiva holdes adskilt fra Selskapets egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot Selskapets øvrige kreditorer.

Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i VPS eller liknende verdipapirregister, bli overført til kundens konto i dette register. Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert, vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annen depositar. Dersom register, bank eller annen depositar går konkurs, vil kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett.

Selskapet påtar seg intet ansvar overfor kunden for de aktiva som er overført til kundekonti hos tredjepart (herunder samlekonti), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Selskapet ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs. For ytterligere informasjon om ansvarsfraskrivelser, se punkt 12.

For handel i utenlandske markeder gjelder særskilte regler, jf. punkt 9.

Selskapet har sikkerhetsrett eller annen tilbakeholdsrett, herunder motregningsrett, knyttet til kundens finansielle instrumenter eller midler. Nærmere bestemmelser om dette følger av forvaltningsavtalen.

12. Ansvar og ansvarsfritak
Selskapet er ikke ansvarlig dersom en uegnet tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Selskapet ufullstendige eller uriktige opplysninger, jf. punkt 4.

Selskapet påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.

Selskapet eller dets ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Selskapet eller dets ansatte har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Selskapet har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Selskapet eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom Selskapet ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden, påtar Selskapet seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

Selskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Selskapets kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter.

Selskapet er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor Selskapets kontroll.

13. Tilbakeholdelse av skatter mv.
Ved handel i utenlandske markeder kan Selskapet i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder.

Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Selskapet foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales kunden så snart som mulig. Det vil være kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt.

14. Interessekonflikter
Selskapet vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter.

Selskapet har retningslinjer og regler for å sikre at interessekonflikter unngås.

Selskapet har videre en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Selskapets interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Selskapet. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.

Dersom interessekonflikter ikke kan unngås eller det foreligger en risiko for at kundens interesser skal bli skadelidende på grunn av en interessekonflikt, vil Selskapet informere kunden om interessekonfliktens generelle karakter og/eller årsaken til interessekonflikten. Dette vil skje før den aktuelle tjenesten gjennomføres.

Investeringsrådgivningen er begrenset til de investeringsproduktene SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengige.

Det gjøres oppmerksom på at SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS har oppdrag for selskap i SpareBank 1 SMN-konsernet, og at Selskapet også benytter SpareBank 1 SMN Markets som megler og motpart i transaksjoner med finansielle instrumenter. Se for øvrig punkt 15.

Dersom Selskapet har en særlig interesse ut over den alminnelige inntjening, vil det bli opplyst om denne interesse.

Dette, samt de særskilte taushetspliktsbestemmelser som gjelder, kan medføre at Selskapets ansatte som har kontakt med kunden kan være forhindret fra å benytte eller ikke kjenner til informasjon som foreligger i Selskapet og som kan være relevant for kundens investeringsbeslutninger. I enkelte tilfeller vil kundens kontaktperson(er) i Selskapet ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. Selskapet kan i slike tilfeller ikke begrunne hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

15. Forholdet mellom SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS og kunden - Utkontraktering
I samsvar med forskrifter om utkontraktering fastsatt med hjemmel i vphl, som regulerer vilkårene for og saksbehandlingen ved slik utkontraktering, har SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS inngått avtaler om utkontraktering av deler av sin virksomhet til eksterne oppdragstakere. Utkontrakteringen innebærer at det gjennomføres en arbeidsdeling mellom Selskapet og eksterne oppdragstakere, som sikrer at den kompetanse de ulike virksomhetene besitter kan og blir utnyttet på best mulig måte.

Utkontrakteringsavtalene omfatter identitetskontroll mv, kontoføring ved kjøp/salg av finansielle instrumenter, samt tekniske- og administrative støttefunksjoner.

16. Sikkerhetsstillelse
Selskapet er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond i samsvar med vphl.

Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde.

Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører Selskapet, når slike forhold har forårsaket Selskapets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Selskapets økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til Selskapet.

17. Tiltak mot hvitvasking av penger
Ved etablering av kundeforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Selskapet til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til regler som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, slik disse til enhver tid gjelder.

Kunden er kjent med at Selskapet er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

18. Opplysningsplikt overfor myndigheter og andre
Selskapet vil uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett.

Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer.

19. Endringer
Selskapet forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Selskapet. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på Selskapets internettside. Endringer vil ikke ha virkning for handler, transaksjoner mv. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene.

20. Meddelelser og fullmakter
Kundens skriftlige meddelelser skal sendes pr. brev, telefaks eller etter avtale annen elektronisk kommunikasjon. Meddelelser sendt pr. telefaks skal bekreftes ved oversendelse av originalbrev, med mindre annet fremgår av disse vilkår. Kunden kan i kommunikasjon med Selskapet benytte norsk eller engelsk.

Kunden skal ved etablering av forretningsforholdet meddele Selskapet personnummer/organisasjonsnummer, adresse, telefon- og telefaksnummer, eventuelle elektroniske adresser, samt eventuelle fullmektiger. Det samme gjelder for bankkontoer og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register. Eventuelle endringer skal straks meddeles Selskapet skriftlig.

21. Tolkning
I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang.

I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.

Vedrørende forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler inngått mellom Selskapet og kunden, se punkt 2.

22. Klagebehandling
Eventuelle klager av alvorligere art bør meddeles skriftlig til klagebehandlingsansvarlig i Selskapet, selv om en innledende kontakt kan skje muntlig. Klagen kan kombineres med krav om økonomisk erstatning dersom kunden har lidt et økonomisk tap på grunn av feilaktig utførelse/håndtering fra Selskapets side. Tap på grunn av negativ verdiutvikling på verdipapirporteføljen som følge av en generell negativ markedsutvikling er ikke gjenstand for økonomisk erstatning.

Klagebehandlingsansvarlig hos Selskapet er Compliance Officer, telefon 73 87 99 10, E-post: compliance@sb1kapital.no.

23. Lagring og oppbevaring av kommunikasjon
I samsvar med Verdipapirforskriften kapittel 10 del VII vil Selskapet foreta lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til investeringstjenestene. Lydopptak, SMS, e-post og liknende vil bli oppbevart i en periode på minst 5 år, og vil kunne bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk på blant annet tidspunkt for samtalen, telefonnummer og ansatt i Selskapet. De sistnevnte kan bli pålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. Ordreformidlere og andre foretak som samarbeider med Selskapet kan ha tilsvarende plikter.

24. Personopplysningsloven
Faktisk leder for Selskapet er behandlingsansvarlig etter Personopplysningsloven.

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandling av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler son inngås mellom Selskapet og kunden, fakturering/oppgjør, samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Selskapet foretar og hvilke opplysninger som er registrert. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål.

23. Verneting - lovvalg - tvisteløsning
Tvister i forholdet mellom kunden og Selskapet, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Trondheim tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting.

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Selskapet i relasjon til sine forpliktelser overfor Selskapet, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler.

24. Språk
Selskapets forretningsspråk er norsk.

Forretningsvilkårene finnes i norsk versjon.