Vår forvaltningsfilosofi gir deg en forutsigbar investering

Makroøkonomisk analyse og seleksjon av verdipapirfond står sentralt i vår filosofi.

Forutsigbarhet+AdobeStock_171893660.jpg

Vår tilnærming

SpareBank 1 Forvaltning har en «top-down-tilnærming» til investering. I denne forvaltningsmodellen ligger det to sentrale tilnærminger.

 

1] Vi foretar en omfattende makroøkonomisk analyse, som er retningsgivende for hvordan vi løpende tilpasser vektingen mellom de aktivaklasser som inngår i mandatet fra oppdragsgiver.

2] Vi gjennomfører en omfattende seleksjon av et stort utvalg av verdipapirfond, som sikrer at oppdragsgiver til enhver tid har en eksponering i de ulike fondene som er optimal i forhold til de rådende markedsforhold.

 

Det er et kjent faktum at så mye som 90 – 95 % av meravkastningen på en portefølje bestemmes gjennom valg av aktivaklasse. I dette ligger det at valg av innhold i den enkelte aktivaklasse (valg av verdipapirfond eller enkeltpapirer) gir et bidrag til meravkastningen på bare 5 – 10 %. Derfor legger vi mye ressurser i å analysere makrobildet. Her er vi opptatt av at det er sammensetningen av, og vektingen mellom, aktivaklassene som vil være avgjørende for verdiutviklingen for en portefølje.

 

Ved seleksjon er det flere faktorer vi vektlegger når vi skal investere:

  • Valutasikring av globale aksjer
  • Vekting mellom ulike regioner
  • Vekting mellom ulike sektorer
  • Stilmessig tilt av portefølje (verdi vs. vekst)
  • Kvalitativ og kvantitativ vurdering av fond
  • ESG