Slik får du god risikotilpasset avkastning

Vi tilbyr skreddersydde porteføljer tilpasset den enkelte kundes vilje/evne til å tåle risiko, kombinert med ønsket om tilfredsstillende avkastning.

sb1k_img12.jpg

Privatpersoner / holdingsselskaper

La kapitalen arbeide og gi forutsigbarhet

Det å forvalte formuen på en måte som vedlikeholder eller øker kjøpekraften gir forutsigbarhet i forhold til egen økonomi.

Myndighetene ønsker at ‘folk flest’ skal delta på den forventede meravkastning aksjemarkedet kan tilby over tid. Derfor kommer man med løsninger som legger til rette for det, med blant annet lanseringen av aksjesparekonto. Det er også fra bankene et stort fokus på rådgivning knyttet til pensjonssparing.

Nøkkelen til en suksessfull investering er å finne hva som er riktig for hver enkelt investor basert på faktorer som f.eks tidshorisont, risikovilje og likviditetskrav, og samtidig optimalisere avkastningen for å bevare eller styrke kundens fremtidige kjøpekraft.

Meld din interesse her så vil vi sørge for at en rådgiver tar kontakt med deg.

Offentlig sektor

Optimert avkastning uten vesentlig finansiell risiko

Kommuner og andre offentlige virksomheter er underlagt lover og forskrifter som pålegger disse å forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko.

For en kommune eller et fylke er det henholdsvis kommunestyret og fylkestinget som skal fastsette finansreglementet. Finansreglementet skal inneholde målsetninger, strategier rammer og begrensninger for forvaltning av finansielle aktiva, og det gjelder også særskilte krav til rapportering.

SpareBank 1 Forvaltning har lang erfaring med å bistå ulike offentlige virksomheter med etablering og implementering av denne type finansreglement. SpareBank 1 Forvaltning tar gjerne en gjennomgang og presentasjon av deres finansreglement med en uforpliktende tilbakemelding på eventuelle forbedringspunkter.

Stiftelser

Ansvarlig forvaltning innenfor Stiftelseslovens bestemmelser

Stiftelsesloven stiller krav til at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte, og det stilles også krav til at en både skal ta hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

En stiftelse er en selveid kapitalforvalter med lang investeringshorisont. Ofte stilles det krav til årlig avkastning både for å dekke stiftelsens løpende forpliktelser, og ikke minst for å oppnå kontinuitet på utbetalinger i tråd med stiftelsens formål. For en stiftelse er derfor forutsigbarhet i kapitalforvaltningen avgjørende. Stiftelsesloven stiller krav til at stiftelsens styre skal ha et aktivt forhold både sikkerhet og mulighetene for at stiftelsen skal oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

SpareBank 1 Forvaltning har bistått en rekke stiftelser med utarbeidelse av kapitalforvaltningsstrategier. En kapitalforvaltningsstrategi danner rammeverket for den kapitalforvaltningen stiftelsen foretar, og vil nettopp ha til hensikt å balansere kravet til sikkerhet med kravet til tilfredsstillende avkastning. Vår erfaring er at en godt gjennomarbeidet kapitalforvaltningsstrategi ikke bare vil skape forutsigbarhet, men også å avhjelpe styret til å foreta rasjonelle vurderinger i perioder preget av urolige markedsbetingelser.

Institusjoner

Kapitalforvaltning tilpasset langsiktig porteføljeforvaltning

For bedrifter med overskuddslikviditet, er det viktig å ha en god strategi for hvordan den kan optimaliseres for å skape høyest mulig lønnsomhet. Flere bedrifter søker seg da mot kapitalforvaltere som kan ivareta bedriftens midler på en trygg, forutsigbar og kostnadseffektiv måte, samtidig som krav til tilgjengelig likviditet møtes.

SpareBank 1 Forvaltning har lang erfaring med å understøtte og komplementere en organisasjons finansavdeling med nødvendige ressurser.

Ofte dreier dette seg om bistand knyttet til etablering og implementering av nødvendig rammeverk og til valg av aktivaklasser og langsiktig strategisk sammensetning av kapitalstørrelser, samt tilby markedsanalyser. Kapitalforvaltning av denne art dreier videre om å kunne tilpasse en langsiktig porteføljeforvaltning til mer kortsiktige markedsbevegelser – ofte referert til som taktiske avvik.