Dynamikk

Med dynamikk i investeringene mener vi her forvalters mulighet til å tilpasse porteføljene etter utsiktene på kort sikt. Enkelt fortalt var det ikke så veldig interessant hvilke aksjer man var investert i i 2008 da markedet stupte som en følge av 'finanskrisen', men hvis man som forvalter eller investor evnet å redusere aksjeandelen i de kritiske månedene ville det hatt mye å si for porteføljeutviklingen. 

Tilsvarende er det i enkelte perioder fornuftig å ha en høyere aksjeandel enn normalt, og det er også perioder hvor obligasjonsmarkedet eller noen av de andre aktivaklassene kan sies å ha en risikovektet avkastning som tilsier en overvekt eller undervekt. Med et fint ord kalles dette den taktiske allokeringen av porteføljen.

Det teoretiske rasjonale for å ha muligheten til en dynamisk tilpasning av porteføljene gjennom å vekte opp og ned i enkelte aktivaklasser ut fra en vurdering av prising og markedsutsikter er åpenbare. Videre er de potensielle gevinstene ved en slik type allokering svært store. Vi bruker ofte aksjemarkedet som et eksempel her, rett og slett fordi aksjemarkedet har de største bevegelsene. Hvis vi ser for oss det norske aksjemarkedet som historisk har falt med nesten 50% omtrent hvert 5 år siden 1983, totalt 5 nedturer, og tenker oss en portefølje som har unngått alle disse fallene. Denne porteføljen ville ved hver nedtur evnet å doblet sin verdi i forhold til en portefølje som har vært med på alle opp og nedturer. Sagt på en annen måte, så er man etter ett fall på 50% avhengig av at markedet dobler seg før man er tilbake til starten. Hvis man unngår halveringen, og bare er med på oppgangen vil selvsagt avkastningen over tid bli en helt annen. Etter 5 slike nedturer ville verdien av porteføljen hvor fallene unngås totalt vært 32 (2*2*2*2*2) ganger større enn verdien av den porteføljen som alltid er investert.

Disse teoretiske regnestykkene er selvsagt rent hypotetisk, og vi i SpareBank 1 Kapitalforvaltning har ingen ambisjoner om at våre kunder skal ha 100% i den aktivaklassen som (vi forventer) vil stige mest til enhver tid. Bakgrunnen for dette er to ting; For det første er det vanskelig i forkant å forutsi hvilken aktivaklasse som til enhver tid utvikler seg best, og videre ville en slik portefølje hatt veldig høy risiko. Jo større avvik fra den strategiske vektingen man beveger seg, jo mer endrer porteføljens egenskaper seg bort fra den på forhånd avdekte "riktige porteføljen".

Vår tilnærming er derfor å benytte den faglige kompetansen i vår investeringskomité til å forsøke å forutsi den nærmeste tids utvikling i markedene vi følger. Vi etablerte vår investeringskomité i 2002. Siden da har komitéen møttes én gang hver måned. Dens viktigste oppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Basert på dette markedssynet vil vi videre vri investeringene i porteføljen i retning av de aktivaklassene ellere markedene vi forventer vil returnere den beste avkastningen. Dette er det vi kaller taktisk aktivaallokering, eller rett og slett, Dynamikk!

SpareBank 1  Kapitalforvaltning har siden 2002 forvaltet våre kunders midler med dynamikk. Derfor har vi også opparbeidet en god historikk som viser de taktiske grepene vi har gjennomført. Vi illustrerer ofte denne historikken med det vi basert på fargene kaller "Kvikk lunch-grafen.

 

Grafen er utviklingen i aksjemarkedet, representert ved 50 % OSEBX / 50 %MSCI)
• Grønne perioderindikerer overvekt i aksjer (Positivt markedsssyn)
• Gule perioder indikerer nøytralvekt i aksjer
• Røde perioder indikerer undervekt i aksjer (Negativt markedssyn)